Missie, visie en pedagogisch klimaat

Wij streven naar een kleinschalige opzet. Dit zorgt voor voldoende ruimte en aandacht voor ieder kind. Wij bieden de kinderen liefde, veiligheid en geborgenheid. Wij hebben als visie de kinderen mogelijkheden geven om zichzelf te ontwikkelen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie.

Wij bieden een gestructureerd pedagogisch klimaat. Dit houdt in dat wij steun, responsiviteit, ontwikkelingsmogelijkheden, structuur, onderlinge interactie en veiligheid bieden. Wij maken dit waar door onder andere in te gaan op signalen dat een kind afgeeft. Wij stimuleren een adequate ontwikkeling en creëren mogelijkheden om te ontwikkelen. Door duidelijkheid en structuur te bieden bevorderen we het gevoel van veiligheid. We stimuleren de interactie tussen kinderen en het netwerk van de kinderen. Wij hebben als doel dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen en daardoor zoveel mogelijk kan participeren in de maatschappij.

In samenwerking met de Driestroom, onze gedragswetenschapper, en andere betrokkenen bewaken wij onze missie en visie. Wij vinden het belangrijk ouders (indien mogelijk), voogden te betrekken bij de zorg. Door deze samenwerking en door middel van rapportages en evaluaties waarborgen wij de kwaliteit van onze zorg.